Πληροφορίες για την Πρωτοβουλία Καινοτομίας

3.LOGO INNOVATION EXPERTcropped

Που στοχεύει η Πρωτοβουλία

«Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη»,
«Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη»,

Η Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την Καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη», αποσκοπεί στην προώθηση και ενδυνάμωση της καινοτομικά προσανατολισμένης ελληνικής επιχειρηματικότητας, με όπλο την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες καινοτομίας που θα συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και στην εμπέδωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.

Τι επιδιώκει η Πρωτοβουλία

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων καινοτομίας σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτομικό προσανατολισμό.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι μία ολοκληρωμένη σειρά δράσεων, που επιδιώκει:

  • την ανάπτυξη της γνώσης και των αναγκαίων δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και των στελεχών στα ειδικά θέματα της καινοτομίας και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής καινοτομίας καθώς και
  • την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στο καινοτομικό εγχείρημα, που θα προκύπτει από την ανάπτυξη δικτύου και διασύνδεσης με συμβούλους, μέντορες και εμπειρογνώμονες καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων με την αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών καινοτομίας, γεγονός που θα συμβάλει στην εμπέδωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων στο ελληνικό και το διεθνές περιβάλλον των αγορών.

Σε ποιούς απευθύνεται

Από την πρωτοβουλία αυτή, προβλέπεται να ωφεληθούν συνολικά 460 στελέχη και επιχειρηματίες από περίπου 230 επιχειρήσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή από δυο έως τρία (2-3) απασχολούμενα στελέχη ανά επιχείρηση.

Γεωγραφικά, οι δράσεις αφορούν σε στελέχη επιχειρήσεων με έδρα στις εξής Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής.

Οφέλη για τα Στελέχη Επιχειρήσεων

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Παρέμβασης Δια Βίου Μάθησης για την ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τις εξής βασικές δράσεις:

Α. Επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών για κάθε ένα από τα στελέχη, με στόχο την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για την απόκτηση των δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες εισαγωγής καινοτομιών στην επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.

Συνολικά θα υλοποιηθούν είκοσι (23) προγράμματα επιμόρφωσης με τη συμμετοχή είκοσι (20), κατά μέσο όρο, στελεχών στο καθένα. Το κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την εξής θεματολογία:

  • Διαφορετικοί τύποι καινοτομίας και η επίδρασή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούνται: η καινοτομία προϊόντων / υπηρεσιών, η καινοτομία διαδικασιών, η εμπορική καινοτομία και η καινοτομία οργάνωσης
  • Ανθρώπινο δυναμικό και  η σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων καινοτομίας – ο ρόλος του Innovation Expert
  • Μοντέλα δικτύωσης και συνεργασίας (innovation clusters, open innovation, κλπ.)
  • Διοίκηση καινοτομίας στην επιχείρηση και αξιολόγηση της καινοτομικής επίδοσης
  • Το Πλάνο Καινοτομίας – η σημασία του και βασικά στάδια ανάπτυξης
  • Πολιτικές προώθησης της καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Πηγές και προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας σε επιχειρήσεις

Β. Συμβουλευτική υποστήριξη, διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών ανά ομάδα στελεχών επιχείρησης, για το σχεδιασμό των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών και την προετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία (Πλάνο Καινοτομίας) από τους συμμετέχοντες. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε θέματα καινοτομίας θα παρακολουθήσουν στενά τη σύνταξη του Πλάνου Καινοτομίας, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά με συμβουλές και πρακτική καθοδήγηση σε θέματα καινοτομίας σε όλα τα στάδια εκπόνησης του Πλάνου.

Γ. Ανάπτυξη δικτυώσεων με στόχο την καθοδήγηση των συμμετεχόντων από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και οργανισμών, καθώς και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, μέσα από τη δημιουργία δεσμών επικοινωνίας και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανωθούν δράσεις όπως ενδεικτικά, εργαστήρια (workshops), ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και επισκέψεις σε επιλεγμένους φορείς ή επιχειρήσεις.