Πληροφορίες Συμμετοχής και Αιτήσεις

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση και ενδυνάμωση της καινοτομικά προσανατολισμένης ελληνικής επιχειρηματικότητας, με όπλο την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες καινοτομίας που θα συμβάλουν στην επιχειρηματική αειφορία και την εμπέδωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές. 

Στελέχη Επιχειρήσεων

Από την πρωτοβουλία αυτή, προβλέπεται να ωφεληθούν συνολικά 460 στελέχη και επιχειρηματίες από περίπου 230 επιχειρήσεις. Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή από δύο έως τρία (2-3) απασχολούμενα στελέχη ανά επιχείρηση.

Γεωγραφικά, οι δράσεις αφορούν σε στελέχη επιχειρήσεων με έδρα στις εξής Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής.

Η συμμετοχή των στελεχών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των στελεχών επιχειρήσεων, μπορείτε να δείτε στη σχετική Πρόσκληση Συμμετοχής για Στελέχη Επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτές

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι στελέχη και σύμβουλοι αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους και με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωσης διαδικασιών, διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδους δια βίου μάθησης για στελέχη επιχειρήσεων, διαχείρισης αλλαγών, κλπ.

Σύμβουλοι

Οι σύμβουλοι, που θα επιλεγούν για την υποστήριξη των στελεχών επιχειρήσεων, διαθέτουν τεκμηριωμένη επιστημονική κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας με καινοτομικές παρεμβάσεις στην επιχείρηση καθώς και επαγγελματική εμπειρία στην παροχή καθοδήγησης για την προετοιμασία Πλάνου Καινοτομίας ή/και Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Οι σύμβουλοι θα μετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας διάρκειας 18 ωρών, με αντικείμενο τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των συμβουλευτικών συναντήσεων με τους συμμετέχοντες.

Μέντορες

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιλογή μεντόρων/εμπειρογνωμόνων καινοτομίας, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των στελεχών επιχειρήσεων που αναζητούν καθοδήγηση σε θέματα καινοτομίας.

Οι μέντορες που θα πλαισιώνουν τα στελέχη στη φάση δικτύωσης, διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εισαγωγής καινοτομικών πρακτικών σε καινοτομικά προσανατολισμένες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη και αξιόπιστη πρακτική πληροφόρηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτών, των συμβούλων και των μεντόρων, μπορείτε να δείτε στη σχετική Πρόσκληση Συμμετοχής για Εκπαιδευτές / Συμβούλους / Μέντορες.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους ως εξής:

ΑΑίτηση Συμμετοχής Στελεχών Επιχειρήσεων στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας

ΒΑίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτών/Συμβούλων/Μεντόρων στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας

καθώς και να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα από τους συνεργαζόμενους φορείς:

  •        Αναθέτουσα Αρχή του Έργου: ΣΕΒ / Αθήνα – τηλ: 211 5006118, email: sev4enterprise@sev.org.gr
  •        Ανάδοχος του Έργου: Ένωση Εταιρειών ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και PLANET Α.Ε.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.