Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, υλοποιούν για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια «Export Expert» με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού στελεχών  επιχειρήσεων, από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών, που θα τους υποστηρίξουν για να προσανατολίσουν τα σχέδιά τους στο εξωτερικό.

Στην πρωτοβουλία αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται :

  • Επιµόρφωση των στελεχών εξωστρεφούς προσανατολισμού σε θέµατα εξωστρέφειας και εξαγωγικών διαδικασιών.
  • Συµβουλευτική Υποστήριξη των στελεχών και επιχειρήσεών τους στην προετοιµασία εξαγωγικών σχεδίων και την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας.
  • ∆ικτύωση των στελεχών επιχειρήσεων µε φορείς και εµπειρογνώµονες εξωστρέφειας, για εξειδικευµένη υποστήριξη και συνεχή πληροφόρηση.
  • Διασύνδεση και επικοινωνία, ανάπτυξη επαφών, ανταλλαγή ιδεών και διάχυση επιτυχηµένων πρακτικών, μέσω της δηµιουργίας διαδραστικής δικτυακής πύλης.

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Έντυπο της Πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια

Ειδικότερα ακολουθούν σχετικές πληροφορίες για :