Καινοτομία

Η ικανότητα καινοτομίας, δηλαδή παραγωγικής αξιοποίησης της γνώσης στηρίζεται στην ύπαρξη συστήματος ανάπτυξης της καινοτομίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης. Η καινοτομία συνδυάζει την παραγωγή ή/και αξιοποίηση τεχνογνωσίας, την επιχειρηματικότητα και την παραγωγική διαδικασία, ενώ στοχεύει σε διαρκή βελτίωση τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και σε σχέση με το εξωτερικό τους περιβάλλον.

Στόχος της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για την Καινοτομία είναι:

  • Η βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχείρησης,
  • Η κτήση δεξιοτήτων καινοτομίας στο ανθρώπινο δυναμικό και η ενίσχυση της καινοτομικής τους δράσης εντός των επιχειρήσεων
  • Η δημιουργία συνθηκών προώθησης των συνεργασιών, της αξιοποίησης της συλλογικής εφυίας και της δημιουργικής σκέψης.

Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου, αποβλέπουν στην ενίσχυση της «Ικανότητας 7: Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα» που περιλαμβάνεται και περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18/12/2006, με τίτλο «Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση – Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς».

 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου :  Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας.