Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Εκπαιδευτές / Συμβούλους / Μέντορες για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας

13 Δεκεμβρίου 2012 | By

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, υλοποιούν για πρώτη φορά μια πρωτοβουλία ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας, στην οποία θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αποσκοπεί στην εδραίωση της βιώσιμης ελληνικής επιχειρηματικότητας και εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρεφούς προσανατολισμού των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες εξαγωγών, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους συμμετέχοντας στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή των Συμβούλων Εξωστρέφειας εστιάζει στην  υποστήριξη, τον προσανατολισμό αλλά και την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να προσανατολίσουν και να αναπτύξουν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας.

Ειδικότερα πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων που επιδιώκει:

 • την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων στα ειδικά θέματα των εξαγωγών και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών διεθνοποίησης
 • την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και πληροφόρησης  που θα προκύπτει από την ανάπτυξη δικτύου και διασύνδεσης με φορείς, συμβούλους, μέντορες και εμπειρογνώμονες των εξαγωγών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εκπαιδευτές, οι Σύμβουλοι και οι Εμπειρογνώμονες / Μέντορες Εξωστρέφειας συνοψίζονται στα εξής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος
  (επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
 • Τεκμηριωμένα καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο κατανόησης ειδικής ορολογίας εξωστρέφειας (επιθυμητή η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας)
 • Να δραστηριοποιούνται γεωγραφικά στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και
  Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονα 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής (Άξονα 8).
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια τεκμηριωμένης προϋπηρεσίας σε κάποια από τα παρακάτω εργασιακά αντικείμενα :
  • Οργάνωση επιχειρήσεων και βελτίωση ανταγωνιστικότητας στο εξωτερικό
   • Ανταγωνιστική λειτουργία επιχειρήσεων και σύνδεση με εξωστρέφεια
   • Οργανωτική προσαρμογή σε συνθήκες εξωστρέφειας
   • Καινοτόμος επιχειρηματικότητα
   • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
   • Σχέδια ανάπτυξης εξωστρέφειας
   • Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης εξαγωγών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάποια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
  • Επιμόρφωση – Κατάρτιση Ενηλίκων / Training
   • Συμβουλευτική – Καθοδήγηση / Consulting – Coaching
   • Ανάπτυξη Δικτυώσεων / Networking
   • Καθοδήγηση – Εμψύχωση / Mentoring
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής είναι : 15/01/2013  31/01/2013.

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι Εκπαιδευτές, οι Σύμβουλοι και οι Εμπειρογνώμονες / Μέντορες Εξωστρέφειας, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων του προγράμματος, καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους, από την ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr, καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς :

Ανήκει στην: Εξωστρέφεια