Πληροφορίες Συμμετοχής και Αιτήσεις Μεντόρων Επιχειρηματικότητας

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, δραστηριοποιείται για την ουσιαστική και συστηματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των επιστημόνων.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης) και Άξονα Προτεραιότητας 8 (Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Μέσω του προγράμματος αυτού, o ΣΕΒ στοχεύει στην αλλαγή της αντίληψης για το επιχειρείν και στη δημιουργία μιας νέας γενιάς καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρηματιών. Επιδιώκει την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία θέσεων ποιοτικής απασχόλησης. Τοποθετεί τις βάσεις για την αλλαγή της αντίληψης στο βιομηχανικό και πανεπιστημιακό περιβάλλον και την επανεξέταση της σχέσης της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των παραπάνω θα αναλάβουν οι μέντορες του προγράμματος.

Οι μέντορες επιχειρηματικότητας στόχο έχουν την ενδυνάμωση των υποψήφιων επιχειρηματιών, ώστε ν’ αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες, να επιτυγχάνουν συνεχώς υψηλότερου επιπέδου στόχους απόδοσης και ανάπτυξης και να προοδεύουν στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Οι μέντορες, θα είναι ταυτόχρονα σύμβουλοι, δάσκαλοι, πρότυπα και υποστηρικτές των επωφελούμενων και θα προσφέρουν καθοδήγηση για τη διαμόρφωση στρατηγικής και δράσεων σε θέματα που αφορούν:

 • Αγορά – Δικτύωση – Εξωστρέφεια
 • Marketing & Προώθηση προϊόντων
 • Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων – Ανθρώπινο κεφάλαιο και συνεργατικότητα
 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων – Αδειοδοτήσεις
 • Οικονομικά – Φοροτεχνικά
 • Χρηματοδοτήσεις – Προγράμματα
 • Καινοτομία
 • Τεχνολογικά πεδία εξειδίκευσης
 • Πνευματική ιδιοκτησία

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Μέντορες Επιχειρηματικότητας συνοψίζονται στα εξής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Θέση ευθύνης σε προηγούμενες θέσεις απασχόλησης
 • Τουλάχιστον επτά (7) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας

Στελέχη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ως Μέντορες Επιχειρηματικότητας, μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής Μεντόρων Επιχειρηματικότητας και να επισυνάψουν εκεί το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα.

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο Κατάλογος Συνεργατών Μεντόρων Επιχειρηματικότητας είναι διαρκώς «ανοικτός» για την ένταξη νέων υποψηφίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Χώρος Φιλοξενίας / Αθήνα: Υπεύθυνος, Κώστας Τρούλος, Τ: 211 5006 134, Ε: ktroulos@sev.org.gr
 • Χώρος Φιλοξενίας / Βόλος: Υπεύθυνη, Βάσια Γεωργατζή, Τ: 2421 0 74728, Ε: moke.hive@gmail.com