Πληροφορίες Συμμετοχής και Αιτήσεις Επιστημόνων

Κάθε επιστήμονας που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένο τον Οδηγό Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων.
  • Πλήρες υλικό, επιστημονικό, ερευνητικό, διεθνούς  εμπειρίας, κλπ, που να τεκμηριώνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου και να υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματική του ιδέα.

Οι επιστήμονες, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις Συμμετοχής τους για την πρωτοβουλία Επιχειρηματικότητας στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr. Ο Οδηγός Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων καθώς και το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης θα υποβάλλεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή (συμπιεσμένο zip αρχείο).

Οι ΜοΚΕ των συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και υποβοηθούν τους υποψήφιους στη συμπλήρωση του «Οδηγού Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων».

Οι υποβληθέντες φάκελοι θα αξιολογούνται με βάση τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι υποψήφιοι στα επιμέρους πεδία του Οδηγού Παρουσίασης Προτάσεων και το υλικό που τις τεκμηριώνει. Το κάθε πεδίο του οδηγού βαθμολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Δομή, ρόλοι και δυνατότητες επιχειρηματικής ομάδας (εάν η πρόταση υποβάλλεται από ομάδα), ατομικές ικανότητες, γνωστική/τεχνική επάρκεια, ενδιαφέροντα και ενασχόληση του κάθε μέλους ξεχωριστά που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα: αντικείμενο δραστηριότητας, επιχειρηματική προοπτική, δυναμική στην αγορά, εστίαση – στρατηγική τοποθέτηση, εξωστρέφεια (προσανατολισμός στη διεθνή αγορά).
  • Βαθμός εφικτότητας και ωριμότητας επιχειρηματικής ιδέας.
  • Καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογεί την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Οι αξιολογητές υποχρεούνται επίσης να καλέσουν τον υποψήφιο  σε προφορική συζήτηση, προκειμένου να του απευθύνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Χώρος Φιλοξενίας / Αθήνα: Υπεύθυνος, Κώστας Τρούλος, Τ: 211 5006 134, Ε: ktroulos@sev.org.gr
  • Χώρος Φιλοξενίας / Βόλος: Υπεύθυνη, Βάσια Γεωργατζή, Τ: 2421 0 74728, Ε: moke.hive@gmail.com
  • Χώρος Φιλοξενίας / Ηράκλειο Κρήτης: Υπεύθυνος, Γιώργος Παπαμιχαήλ, Τ: 281 0 391904, Ε: george@stepc.gr