Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης πλατφόρμας διασύνδεσης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, που να μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο περιβάλλον δικτύωσης και ως βάση τεκμηρίωσης, με την παροχή υλικού για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στόχος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης αποτελεί:

  • η συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη πολιτικών και δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων Δια Βίου Μάθησης
  • η συγκέντρωση σχετικού υποστηρικτικού υλικού και η μεταφορά καλών πρακτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • η υποστήριξη και ανάπτυξη δικτυώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, εμπλεκομένων και ωφελουμένων με την ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου αναφοράς
  • η υποστήριξη υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης (coaching και mentoring)
  • η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου ψηφιακού χώρου / περιβάλλοντος διασύνδεσης και επικοινωνίας

Το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης παρουσιάζεται στην παρούσα φάση ανά θεματικό άξονα: