Πρόσκληση Συμμετοχής Νέων Επιστημόνων

27 Δεκεμβρίου 2012 | By

στην πρωτοβουλία :

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ»

Η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, αναλαμβάνει πρωτοβουλία  για την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενθάρρυνση νέων επιστημόνων και την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα.
Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους αποφοίτους και ερευνητές που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη και δράση.
Η πρωτοβουλία έχει οργανωθεί πάνω σε τέσσερις βασικές δράσεις: φιλοξενία σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στήριξη των νέων επιστημόνων από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, συμβουλευτική υποστήριξη και επιμόρφωση.
Κάθε επιστήμονας μπορεί να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • συμπληρωμένο τον Οδηγό Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων
  • πλήρες υλικό, επιστημονικό, ερευνητικό, διεθνούς εμπειρίας, κλπ, που να τεκμηριώνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου και να υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματική του ιδέα.

Οι νέοι επιστήμονες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις Συμμετοχής τους για την πρωτοβουλία Επιχειρηματικότητας στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr. Ο Οδηγός Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων καθώς και το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης θα υποβάλλεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή (συμπιεσμένο zip αρχείο).
Οι ΜοΚΕ των συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και υποβοηθούν τους υποψήφιους στη συμπλήρωση του «Οδηγού Παρουσίασης Προτάσεων Υποψηφίων».
Οι υποβληθέντες φάκελοι αξιολογούνται με βάση τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι υποψήφιοι στα επιμέρους πεδία του Οδηγού Παρουσίασης Προτάσεων και το υλικό που τις τεκμηριώνει.  Το κάθε πεδίο του οδηγού βαθμολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Δομή, ρόλοι και δυνατότητες επιχειρηματικής ομάδας (εάν η πρόταση υποβάλλεται από ομάδα), ατομικές ικανότητες, γνωστική/τεχνική επάρκεια, ενδιαφέροντα και ενασχόληση του κάθε μέλους ξεχωριστά, που να σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα: αντικείμενο δραστηριότητας, επιχειρηματική προοπτική, δυναμική στην αγορά, εστίαση – στρατηγική τοποθέτηση, εξωστρέφεια (προσανατολισμός στη διεθνή αγορά).
  • Βαθμός εφικτότητας και ωριμότητας επιχειρηματικής ιδέας.
  • Καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Οι αξιολογητές υποχρεούνται επίσης να καλέσουν τον υποψήφιο  σε προφορική συζήτηση, προκειμένου να του απευθύνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και να επιβεβαιώσουν το περιεχομένο του φακέλου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν διευκρινιστικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία από τους συνεργαζόμενους φορείς :

Ανήκει στην: Επιχειρηματικότητα