Πρόσκληση Συμμετοχής για Εκπαιδευτές / Συμβούλους / Μέντορες

 

 

Ο ΣΕΒ υλοποιεί για πρώτη φορά μια Ολοκληρωμένη Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αποσκοπεί στην εδραίωση της βιώσιμης ελληνικής επιχειρηματικότητας και εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομικού προσανατολισμού των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, από έμπειρους εκπαιδευτές, συμβούλους και εμπειρογνώμονες καινοτομίας, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους συμμετέχοντας στο πρόγραμμα.

Οι Εκπαιδευτές Καινοτομίας, καλλιεργούν  τις δεξιότητες και ικανότητες καινοτομίας των επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων με τη συμβολή των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Οι Σύμβουλοι Καινοτομίας καθοδηγούν, υποστηρίζουν και αξιοποιούν την επιμόρφωση των στελεχών, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να εκπονήσουν Επιχειρηματικά Σχέδια Δράσης για την Καινοτομία που θα αξιοποιηθούν από την επιχείρησή τους.

Ειδικότερα πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων που επιδιώκει:

 • την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων στα ειδικά θέματα της καινοτομίας και την ουσιαστική κατανόηση και εφαρμογή των διαδικασιών πρακτικής εισαγωγής καινοτομιών στην επιχείρηση.
 • την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και πληροφόρησης  που θα προκύπτει από την ανάπτυξη δικτύου και διασύνδεσης με φορείς, συμβούλους, μέντορες και εμπειρογνώμονες καινοτομίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εκπαιδευτές, οι Σύμβουλοι και οι Εμπειρογνώμονες / Μέντορες Εξωστρέφειας, συνοψίζονται στα εξής:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος (επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).
 • Τεκμηριωμένα καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο κατανόησης ειδικής ορολογίας καινοτομίας.
 •  Γεωγραφική δραστηριοποίηση στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονα 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής (Άξονα 8).
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια τεκμηριωμένης προϋπηρεσίας σε κάποια από τα παρακάτω εργασιακά αντικείμενα :
   • Οργάνωση επιχειρήσεων και βελτίωση ανταγωνιστικότητας με την υιοθέτηση καινοτομιών
   • Ανταγωνιστική λειτουργία επιχειρήσεων και σύνδεση με την καινοτομία
   • Οργανωτική προσαρμογή σε συνθήκες καινοτομικού προσανατολισμού
   • Καινοτόμος επιχειρηματικότητα
   • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
   • Πλάνο καινοτομίας
   • Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών και επιχειρήσεων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάποια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
   • Επιμόρφωση – Κατάρτιση Ενηλίκων / Training
   • Συμβουλευτική – Καθοδήγηση / Consulting – Coaching
   • Ανάπτυξη Δικτυώσεων / Networking
   • Καθοδήγηση – Εμψύχωση / Mentoring
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής είναι :  05/05/2014 (για τον α΄ κύκλο υλοποίησης η προθεσμία παρατείνεται έως τις 10/06/14). Για τον β΄ κύκλο υλοποίησης η σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι : 30/07/2014.

Οι Εκπαιδευτές, οι Σύμβουλοι και οι Εμπειρογνώμονες / Μέντορες Καινοτομίας  που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων του προγράμματος, καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους, από την ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Αναθέτουσα Αρχή του Έργου: ΣΕΒ / Αθήνα – τηλ: 211 5006118, email: sev4enterprise@sev.org.gr
 • Ανάδοχος του Έργου: Ένωση Εταιρειών ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και PLANET Α.Ε.