Πρωτοβουλία για την Επιχειρηματικότητα στη Δία Βίου Μάθηση

Η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, αναλαμβάνει ολοκληρωμένη πρωτοβουλία  για την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενθάρρυνση νέων επιστημόνων και την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα.

Η πρωτοβουλία έχει οργανωθεί γύρω από τέσσερεις βασικές δράσεις, οι οποίες  προσφέρουν στους νέους επιστήμονες το υπόβαθρο που χρειάζονται τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικτυώσεων και διεθνούς εμπειρίας, προκειμένου να οργανώσουν και να οδηγήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές είναι:

  • Φιλοξενία των νέων επιστημόνων – υποψήφιων επιχειρηματιών σε κοινά συμφωνημένους με τα πανεπιστήμια χώρους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως κοιτίδες επιχειρηματικότητας νέων, όπου θα παρέχεται η στοιχειώδης πρώτη στέγαση, η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη και  η ευκαιρία συνάντησης με άλλους νέους επιχειρηματίες.
  • Παρακολούθηση των νέων επιστημόνων από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων  με στόχο την εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματικότητα, την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου και τη δικτύωσή τους με κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιστημόνων, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, κοστολόγησης και χρηματοοικονομικών αναλύσεων.
  • Επιμόρφωση των νέων επιστημόνων σε θέματα διοίκησης (management), ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, marketing, πωλήσεων, κλπ.

Ειδικότερα ακολουθούν σχετικές πληροφορίες για :

 

Ανακοινώσεις

Έναρξη υλοποίησης Πρωτοβουλίας με τίτλο : Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου :  Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Συμβουλευτική Υποστήριξη.