Λοιπές Δράσεις ΣΕΒ για την Επιχειρηματικότητα

Ο ΣΕΒ, αναπτύσσει δράσεις και πολιτικές που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι δράσεις αυτές αφορούν και στην υποστήριξη της Εξωστρέφειας, της Καινοτομίας και της Νέας Επιχειρηματικότητας, καθώς αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, εκτός από την Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την υποστήριξη της Νέας Επιχειρηματικότητας στη Δια Βίου Μάθηση, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μια σειρά από σύγχρονες και ολοκληρωμένες δράσεις σε θέματα υποστήριξης και βελτίωσης της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους: