Άρθρα / Μελέτες

Στην Ενότητα αυτή της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται επιμέρους άρθρα, μελέτες και αναφορές σχετικά με τη συνολική πρωτοβουλία υποστήριξης της εξωστρέφειας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Κάντε κλικ στους επιμέρους συνδέσμους για τα σχετικά PDF αρχεία.

Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις το 2010

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος

Συνοπτική παρουσίαση για τα ΜΜΕ, Μάιος 2012

Πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών στον τομέα των Δομικών Υλικών

Πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών στον τομέα των ΤΠΕ

Στρατηγικό σχέδιο για τη στήριξη του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Έρευνα για την προοπτική των ελληνικών επιχειρήσεων

Στρατηγικό Σχέδιο για τη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια

Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις το 2009

The pre-incubation approach

H Καινοτομία στην Ελλάδα

  • Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες,πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

OECD Innovation Strategy

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας, Microsoft 2010

  • Αποτύπωση Δεδομένων, Συγκριτική Ανάλυση, Προτάσεις

BusinessEurope, 2010

  • EUROPEAN CLUSTERS FOR RECOVERY

Measuring user innovation, 2006

  • …..

Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Έρευνα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Μελέτη Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Bruegel: Παρουσίαση έκθεσης προγράμματος EFIGE (European Firms in a Global Economy)

Working Paper ΟΟΣΑ

BUSINESSEUROPE
UNITE AND INNOVATE! – EUROPEAN CLUSTERS FOR RECOVERY, OCTOBER 2009

International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators, November 2006
Measuring user innovation: What can a standard innovation survey tell us?

Ministerial report on the OECD Innovation Strategy

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτική έκθεση για την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 2012 – Επικέντρωση στην παγκοσμιοποίηση

Η Εμπορική Πολιτική της ΕΕ στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η συμμετοχή της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

Έκθεση για τις ευκαιρίες διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έκθεση για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις παγκόσμιες ευκαιρίες

Έρευνα για την διεθνοποίηση των Ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων